Disclaimer

Gestalttherapiepraktijk Rooseboom betracht uiterste zorgvuldigheid bij psychologenprahet maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Gebruik van de website van Gestalttherapiepraktijk Rooseboom
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Gestalttherapiepraktijk Rooseboom zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gestalttherapiepraktijk Rooseboom garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gestalttherapiepraktijk Rooseboom wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Gestalttherapiepraktijk Rooseboom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Gestalttherapiepraktijk Rooseboom hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door haar wordt aanbevolen. Gestalttherapiepraktijk Rooseboom aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Deze praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie, die op deze externe sites wordt gepresenteerd. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Gestalttherapiepraktijk niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Gestalttherapiepraktijk Rooseboom behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website  te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gestalttherapiepraktijk Rooseboom of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Gestalttherapiepraktijk Rooseboom behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en ook op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.