Kwaliteit en beroepscode

NVAGT waarborg
De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor gestalttherapeuten. Ik ben ingeschreven in het register van de NVAGT. Deze beroepsvereniging garandeert de kwaliteit en professionaliteit van een Gestalttherapeut. Zij waakt over de kwaliteit van de gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt de doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder auspiciën van de NVAGT. De vereniging heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT). Een speciale Certificeringskamer ziet erop toe dat alle ingeschreven therapeuten voldoende gekwalificeerd zijn en elke vijf jaar een herregistratieprocedure doorlopen. Gestalttherapeuten die aan deze eisen voldoen, kunnen ‘full member’ worden van de European Association of Gestalttherapy (de EAGT). Ik ben lid van de EAGT, NAP, NVPA, RBCZ en EAP.

Ethische code NVAGT
Geregistreerde therapeuten zijn verplicht om zich te houden aan de beroepscode van de NVAGT. Deze code is een neerslag van gemeenschappelijk gedeelde opvattingen omtrent de correcte uitoefening van het beroep. De code houdt een aantal algemene principes in zoals verantwoordelijkheid, respect, integriteit, zorgvuldigheid en deskundigheid. Deze principes liggen ook aan de basis van de Gestalttherapie.

Het doel van de code is de kwaliteit van het Gestalttherapeutisch handelen inzichtelijk en toetsbaar te maken. Een uitgebreide klachtenprocedure vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de code. Bijzonder is daarnaast dat zowel de cliënt als de therapeut al in een vroeg stadium een vertrouwenspersoon kunnen consulteren. De Gestalttherapeutische praktijk en theorie past zich voortdurend aan, waardoor ook de code mee-evolueert. Na vijf jaar wordt de code formeel herzien.

NVAGT en EAGT
Geregistreerde Gestalttherapeuten zijn aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT). De NAVGT is lid van de European Association for Gestalttherapy (EAGT).

NVAGT richtlijnen
Leden van de NVAGT werken volgens de richtlijnen, waarvan hieronder de belangrijkste vermeld staan:

Richtlijnen

 • Leden van de NVAGT werken volgens richtlijnen, waarvan hieronder de belangrijkste vermeld staan.
  • NVAGT-leden stellen een zorgvuldige diagnose op met aandacht voor de uitgangpositie en het veld van de cliënt en zijn leefwereld.
  • Cliënten krijgen uitleg over het behandelplan en de werkmethode: het oriënterend contact of de intake vormt hiervoor de basis.
  • In geval van samenwerking met beroepsgenoten of andere instanties houden NVAGT-leden een dossier bij dat alle basisgegevens en officiële stukken over de therapie omvat (intakeverslag, behandelplan, correspondentie, afspraken, data, adres en telefoonnummers). Dit dossier moet tien jaar bewaard worden en wordt daarna vernietigd. Cliënten hebben steeds het recht om het dossier in te zien. Persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut behoren niet tot het dossier.
  • NVAGT-leden mogen alleen schriftelijke informatie over de cliënt verschaffen aan derden wanneer ze dit vooraf met hun cliënt besproken hebben en diens schriftelijke toestemming hebben gekregen. Die stukken worden toegevoegd aan het dossier.
  • NVAGT-leden zijn aan geheimhouding over hun werk gebonden. Bij levensbedreigende situaties voor de cliënt of voor derden, kan daarop een uitzondering gemaakt worden. De therapeut bespreekt deze situatie vooraf met de cliënt.
  • NVAGT-leden dragen er zorg voor dat hun cliënten op de hoogte zijn van de beroepscode.

  NVAGT
  Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie
  Postbus 1058
  3860 BB Nijkerk
  +31(0)33 247 34 40