Hoe kom je bij Psychologenpraktijk en Gestalttherapiepraktijk Rooseboom terecht?
Je kunt zowel met als zonder verwijzing van je huisarts bij mij terecht. Je bent zelf vrij om te kiezen naar welke psycholoog/therapeut je gaat. Ook kun jij aangeven of je zelf je huisarts op de hoogte houdt van je therapie bij mij of dat je wilt dat ik informatie aan je huisarts doorgeef. In gezamenlijk overleg kan het soms nodig zijn dat ik contact leg met je huisarts. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier of via het telefoonnummer: 074 – 24 24 450.

Aanmelding en afspraken
Als je je hebt aangemeld via het digitale aanmeldformulier ontvang je van mij via de post of via de email informatie over mijn praktijk. Therapiesessies vinden op mijn praktijk altijd plaats na (telefonische) afspraak. Een afspraak kan alleen op persoonlijke titel telefonisch door jou/jullie gemaakt worden en kan ook alleen door de jou/jullie zelf telefonisch worden geannuleerd. Het eerste gesprek duurt 1,5 uur, zodat je in alle rust kunt vertellen waarmee je zit en je kunt voelen of je een persoonlijke klik met mij als therapeut voelt. Er kan gevraagd worden naar je identiteitsbewijs.

Algemene voorwaarden
Psychologenpraktijk- en Gestalttherapiepraktijk Rooseboom stuurt voorafgaand aan het het maken van de eerste afspraak een digitaal informatiepakket toe, waar verschillende documenten in zitten. Het verzoek daarbij is om deze informatie goed door te lezen, in te vullen en te ondertekenen om de behandeling te kunnen starten. Als deze formulieren ingevuld en ondertekend terug ontvangen zijn op mijn praktijk, is de aanmelding definitief geworden en ontvangt u vervolgens een uitnodiging voor een eerste gesprek. Dit informatiepakket bestaat o.m. uit:

  • Welkomstbrief
  • Algemene voorwaarden praktijk (met daarin de tarieven)
  • Betalingsvoorwaarden
  • Afsprakenformulier
  • (Relatieovereenkomst in geval van relatietherapie)

Therapiesessies 
De praktijk hanteert een aantal afspraken met betrekking tot therapiesessies.
De duur van de individuele gesprekken (sessies) is over het algemeen 45 minuten en van de duur van relatie- gezinsgesprekken (sessies) bedraagt 90 minuten. In overleg met jou en alleen met jouw instemming kan soms overleg gepleegd worden met derden (collegae, huisarts, bedrijfsarts, e.d.). Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van tevoren via het telefoonnummer (074 – 24 24 450) of via de email te worden afgezegd. Je kunt een bericht van afzegging ten aller tijden ( 24 x 7) inspreken op het antwoordapparaat.

Vertrouwelijkheid
Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. Als gestalttherapeut heb ik een beroepsgeheim; alles wat je met mij bespreekt blijft vertrouwelijk, evenals de gegevens in jouw dossier. Ik zal geen enkele informatie aan anderen/derden doorgeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van jou.

Wel heb ik de vrijheid om met andere GGZ professionals (eveneens gehouden aan een beroepsgeheim) vakinhoudelijk te overleggen, als dit jouw begeleiding ten goede komt. Dit gebeurt echter altijd geanonimiseerd, dus zonder dat jouw naam of herkenbare zaken genoemd worden.

Verslaglegging
De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Wanneer je hierom vraagt en toestemming voor geeft, kan de huisarts schriftelijk op de hoogte gehouden worden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd.

De duur van de sessies
De individuele sessies duren over het algemeen 45 minuten, tenzij anders afgesproken. De duur van EMDR-sessies, creatieve sessies, gezinstherapie en partnerrelatietherapie duren 90 minuten per keer, tenzij anders afgesproken. Intakegesprekken duren altijd 90 minuten.

Afzeggen van afspraken
Het is mogelijk een afspraak wegens onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, af te zeggen of te verzetten. Dit dient 48 uur voorafgaand aan de afspraak, telefonisch of per email,  op persoonlijke titel te worden doorgegeven. Voor een relatietherapie betekent het tevens dat beide partners de afspraak dienen af te zeggen. Als de telefoon niet wordt beantwoord, kan 24 x 7 een boodschap worden ingesproken. Het antwoordapparaat registreert de tijd van afmelding. Lukt dit niet op tijd dan wordt de sessie (de gereserveerde tijd) in rekening gebracht. De reden waarom je afbelt valt onder jouw verantwoordelijkheid en is hierop niet van invloed. Afzegging van een afspraak op de maandag, dient de vrijdag hiervoor uiterlijk om 17.00 uur te geschieden. Niet nagekomen afspraken, afspraken op de maandag, die vrijdags ervoor niet tijdig zijn afgezegd en afspraken, die korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht op basis van het uurtarief voor de betreffende (dubbele)sessie..

Je kunt dus 48 uur van te voren kosteloos afzeggen. Vaak is de annulering binnen 48 uur niet meer op te vullen met een andere afspraak.

Dossiervorming
Als psycholoog leg ik een dossier aan met jouw persoonsgegevens, het handelingsplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. Mijn persoonlijke aantekeningen horen niet tot het dossier. Het dossier is eigendom van de praktijk. Met alle informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim.

Klachtenreglement
Als je, op wat voor wijze dan ook ontevreden bent, vragen of klachten hebt, commentaar of kritiek hebt, op mijn werkwijze, zou ik het op prijs stellen als je dit met mij bespreekt, zodat we er mogelijk samen uitkomen. Ik kan ervan leren, tot nut van jouw behandeling en die van andere cliënten. Voor het geval we er samen niet uit mochten komen kan een derde (een andere psycholoog/therapeut) gevraagd worden om in een gesprek verheldering te brengen en zo mogelijk tot een oplossing te komen in de kwestie.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan voorziet de beroepsverenigingen in een klachtenregeling en kun je bemiddeling aanvragen van een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van mijn beroepsvereniging de NVPA. De beroepscode, het klachtenreglement met de toelichting daarop is te vinden op de website van de NVPA.

In de  nieuwe wet Wkkggz ingegaan per  1-1-2017 wordt verder voorzien in een geschillencommissie, als de bemiddeling van de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris onvoldoende oplevert. Mocht je je willen wenden tot een vanuit overheidswege ingestelde onafhankelijke geschillencommissie dan kun je hierover informatie lezen op: http://scag.nl