Dossier: Wet Bescherming Persoonsgegevens
In jouw dossier staan jouw persoonsgegevens, het behandelplan en werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier afgesloten. Ik ben wettelijk verplicht om het dossier 20 jaar jaar te bewaren. Daarna wordt het vernietigd.

Jouw dossier
Je hebt recht op inzage in jouw dossier, recht op afschrift (hier zijn kosten aan verbonden), correctie en blokkering van rapportage, voordat deze wordt gegeven of verstuurd aan derden. Voor inzage, eventuele correctie, intrekken van toestemming en blokkering van rapportage aan derden maken we een afspraak. Hiervoor geldt het gebruikelijke uurtarief.

Informatie aan anderen
Ik heb een beroepsgeheim, alle cliëntgegevens vallen onder de privacybescherming. Alleen na jouw schriftelijke toestemming, krijgen andere partijen – bijvoorbeeld familie, bekenden, vertegenwoordigers van de werkgever – inzage in jouw dossier. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van informatie uit het dossier.

Informatie aan de huisarts
Bij aanmelding en na afronding van de behandeling stel ik de verwijzer (meestal de huisarts) schriftelijk/soms mondeling op de hoogte. Als het nodig is, doe ik tussentijds verslag van de voortgang van de behandeling. Overleg met anderen die relevant en essentieel zijn voor jouw behandeling – bijvoorbeeld homeopathie, scholen, fystiotherapie, logopedie – gebeurt alleen na jouw toestemming.